Visie bosbeheer

De visie op het bosbeheer van landgoed Singraven is duurzame instandhouding van een bos met productieve waarden, gecombineerd met natuur-, landschappelijke en cultuurhistorische waarden, waarbij een gezond financieel resultaat beoogd wordt.

De bossen met de functie “productiebos”, en in mindere mate de bossen met de functie “productie met natuurwaarden” zullen dus voor een positief financieel resultaat moeten zorgen. Van de bossen met de functie “natuurbos” kan geen grote financiële bijdrage aan het resultaat verwacht worden, omdat het oogsten van hout hier niet, of vrijwel niet, aan de orde zal zijn. 

De wijze waarop de productiefunctie van de bossen vervuld kan worden is op verschillende manieren in te vullen. Landgoed Singraven kiest ervoor om in de bossen met productiefunctie ook andere functies een rol te laten spelen, denk hierbij aan natuur, recreatie en cultuurhistorie. En dat is prima mogelijk door het beheer daarop af te stemmen. In veel gevallen zal de (mate van) natuurlijkheid van een bos ondersteunend zijn aan de productiedoelstelling, doordat het bos hierdoor weerbaarder tegen invloeden van buitenaf is.

Algemene functiedoelen

Cultuurhistorie

Het in stand houden van de bestaande historische elementen van het bos op het landgoed is een belangrijk doel. Dit kunnen historische wallen zijn, waterpartijen, poelen en dergelijke, maar ook de enorme diversiteit aan verschillende boomsoorten is cultuurhistorisch te noemen. Het in stand houden van deze diversiteit is ook een doel.

Ook bij het beheer van productiebos houden we hier rekening mee.

Het arboretum valt weliswaar niet onder het reguliere bosbeheer, maar is een goed voorbeeld van cultuurhistorie welke we in stand houden, het omringende bosbeheer stemmen we hier op af.

Landgoed Singraven, Bos, natuur, wandeling, historie Singraven

Natuur

Landgoed Singraven, bosbeheer, bosbouw, natuurwandeling

De aanwezige natuurwaarden op het landgoed, weergeven op de functiekaart uit de “Waterlandgoedvisie” en in de “Notitie Boskernen Landgoed Singraven” dienen behouden te blijven waar dat mogelijk is, en eventueel verbeterd te worden waar zich hiertoe kansen aandienen.

Verder dragen in het bos oude bomen vaak substantieel bij aan de natuurwaarden, denk hierbij bijvoorbeeld aan holle bomen of dik dood hout.

De verdere verhoging van natuurwaarden vindt plaats door het ontwikkelen van een soortenrijk, structuurrijk bos met ruimte voor spontane processen. Het werken aan een gezond bosecosysteem met een hoge weerbaarheid tegen calamiteiten (bijv. storm, ziekten en plagen of, op dit moment zeer actueel, droogte en meer weerextremen).

Beleving

Landgoed Singraven is een echte publiekstrekker en er wordt veel gewandeld (en gefietst). Mede door de aantrekkelijkheid van de bosgebieden, in combinatie met de cultuurgronden en oude gebouwen is het er aangenaam te verblijven.

Vanuit het draagvlak vanuit de lokale bevolking, en ook de maatschappelijke verantwoordelijkheid, vindt het landgoed een aantrekkelijk bos, met name langs de drukstbezochte routes, van belang.

Landgoed Singraven, bosbouw Singraven, Bosbeheer Singraven, bomen singraven, arboretum singraven

Houtproductie

Het bos wordt duurzaam in stand gehouden door een beheer methodiek waarbij kaalkap zoveel mogelijk wordt vermeden.